Podmienky streamu

Úlohou tohto dokumentu je úplne a jasné vysvetlenie pravidiel charitatívneho streamu a všetkých súťaží, ktoré sú jeho súčasťou. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá charitatívneho streamu na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom na území Slovenska. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené či doplnené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 

1.     Organizátor charitatívneho streamu

1.1.   Organizátorom charitatívneho streamu je občianske združenie:

VIDADU POMÁHA, sídlom: Račianska 1552/22A, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, Registračné číslo: VVS/1-900/90-56289, Právna forma: Združenie, Združenie je zapísané v evidencii občianskych združení odo dňa 19.6.2019

2.    Termín a miesto konania charitatívneho streamu

2.1.  Charitatívny stream sa uskutoční 15.12. od 13:00 do 20:00 hod (ďalej iba “doba konania streamu”).

2.2.   Charitatívny stream sa uskutoční na území Slovenskej a Českej republiky, a to prostredníctvom YouTube kanálu vidaduTV (https://www.youtube.com/channel/UC3RkiycVhmH7mcoriAe9EOg?view_as=subscribe) a stránky eventu: “naša stránka” 

2.3.  Tieto pravidlá upravujú iba časť súťaže prebiehajúcu na území Slovenskej republiky (ďalej iba “miesto konania streamu”). Vyhodnotenie streamu ako aj výhry v súťažiach sú spoločné pre Slovenskú a Českú republiku. 

3.     Účastník súťaže

3.1.  Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s trvalý pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej alebo Českej republiky, ktorá splní ďalej stanovené pravidlá súťaže až do okamihu jej vyhodnotenia (a informovania výhercov). 

3.2.   Osoby nesplňujúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradení. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude predaná, po prípade je táto osoba povinná prevzatú výhru vrátiť. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na páchanie podvodného či nespravodlivého konania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair play.

3.3.  Organizátor si vyhradzuje právo pre udanie dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nespravodlivého, nemorálneho, nesúťažného či podvodného správania a taktiež správania v rozpore so zásadami fair play.

4.     Zapojenie do súťaže

4.1.  Súťažiaci sa do súťaže zapoja tak, že v dobe konania súťaže prispejú sumou minimálne 5 eur, prostredníctvom služby PayPal. Darcovia, ktorí prispejú finančne počas live streamu, prostredníctvom bankového prevodu nebudú zapojení do súťaže. 

4.2.  Pravidlá platby cez platobnú bránu PayPal upravuje sám poskytovateľ PayPal. Pri platbe sú účtované poplatky: 3,4 % + 0,35 EUR / 10 Kč.

5.     Popis súťaže 

5.1. Princípom súťaže je maximálne podporiť ľudí v núdzi, a to konkrétne jednotlivcov, ktorí budú odprezentovaní počas live streamu. Divák sa stáva súťažiacim vo chvíli, keď uskutoční platbu v minimálnej výške 5 eur na transparentný bankový účet výhradne cez platobnú bránu PayPal. 

5.2.  Doba trvania súťaže: Stream začína 15.12.2019 o 13:00 na YouTube kanáli vidaduTV a končí 15.12. cca o 22:00. Iba v tomto období sú registrované platobné brány a je možné prijímať finančné dary. 

5.3.   Každý súťažiaci môže prispieť koľkokrát bude chcieť. 

5.4.  Prvú cenu, konzolu PS4 vyhráva ten účastník súťaže, ktorý v období streamu prispeje najvyššou čiastkou v rámci platobnej brány PayPal. Čiastky, ktoré jeden účastník prispeje v prospech sa sčítajú.

5.5. Na konci streamu tj. 15.12.2019 cca o 22:00 bude vyhodnotený najštedrejší darca a výherca konzoly PS4 (jeden účastník, ktorý prispeje najvyššou čiastkou počas live streamu)

6.   Vyhodnotenie súťaží, výherci, výhry v súťaži  

6.1. K vyhodnoteniu všetkých súťaží dôjde 15.12. cca o 22:00 pred ukončením charitatívneho streamu.

6.2.  Ku kontaktovaniu všetkých výhercov dôjde do piatich pracovných dní od ukončenia charitatívneho streamu. 

6.3.   Do súťaží sú vložené nasledovné výhry: 

–               konzola PS4

Túto hlavnú cenu získa súťažiaci, ktorý daruje počas charitatívneho streamu najväčší finančný dar v prospech ľudí v núdzi, predstavených počas streamu prostredníctvom platobnej brány PayPal.

–               Do súťaže je vložený 1 ks hlavnej ceny (ďalej iba “hlavná cena”)

·            Ostatné ceny

Tieto ceny získajú súťažiaci, ktorí sa aktívne zapojili do charitatívneho streamu a prispeli sumou minimálne 5 eur prostredníctvom platobnej brány PayPal ľuďom v núdzi predstavených počas live streamu. Výhercovia budú vybraní na základe losovania a následne oslovení. 

–             Zoznam cien (vyššie aj ďalej iba “ostatné ceny”) nájdete nižšie:

 1. Red Dead Redemption 2
 2. Assassins Creed – The Ezio Collection
 3. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
 4. Marvel Spider-Man
 5. Mass Effect: Andromeda
 6. Bloodborne
 7. The Last of Us
 8. Heavy Rain + Beyond Two Souls
 9.  GTA V
 10.  Batman Return to Arkham 
 11.  Prohormony.sk poukážka v hodnote 120 eur 
 12.  Prohormony.sk poukážka v hodnote 70 eur 
 13.  Prohormony.sk poukážka v hodnote 50 eur 
 14.  Dedoles.sk poukážka v hodnote 50 eur
 15.  Footshop.sk poukážka v hodnote 50 eur
 16.  Dedoles.sk poukážka v hodnote 40 eur
 17.  Footshop.sk poukážka v hodnote 40 eur
 18.  Dedoles.sk poukážka v hodnote 30 eur
 19.  Footshop.sk poukážka v hodnote 30 eur
 20.  2x lístok na ľubovoľný film do siete kín CINEMAX 
 21.  2x lístok na ľubovoľný film do siete kín CINEMAX 
 22.  2x lístok na ľubovoľný film do siete kín CINEMAX 
 23.  2x lístok na ľubovoľný film do siete kín CINEMAX 
 24.  2x lístok na ľubovoľný film do siete kín CINEMAX 

50.  Doplňujúce a spoločné ustanovenia

50.1. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodovať konečným spôsobom o výhrach v súťaži, o zmenách či doplnení pravidiel, ako aj o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. 

50.2. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že organizátor je oprávnený použiť v súlade s § 12 ods.1 zákona č. 40/1964 Z.b v platnom znení, občianskeho zákonníku, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti s touto súťažou a jej výrobky s tým, že môžu byť zhotovené a zverejnené vyššie uvedeným spôsobom zvukové aj obrazové záznamy účastníkov súťaže, a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. 

50.3. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo výsledného posudku o splnení stanovených podmienok súťaže jednotlivým súťažiacim. 

50.4. Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na evente (predovšetkým funkčnosť internetovej siete). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zaslaná informácia o účasť, registrácii, výhre a pod.

50.5. Tieto pravidlá sú zverejnené na (naša stránka). V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak učinené písomne vo forme číslovaného dodatku a zverejnené na webových stránkach (naša stránka). Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžitým zverejnením zmeny podľa predchádzajúcej vety. 

50.6. Organizátor ani zadávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier.

50.7. Registráciou do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že nimi poskytnuté osobné údaje budú spracované (ďalej len “údaje”) zadávateľ rovnako ako správca (ďalej len “spoločnosť”) vrátane spracovania prostredníctvom spracovatelia, ktorým organizátor súťaže, pre účely realizácie a vyhodnotenie súťaže, resp. odovzdanie výhier – potom budú údaje súťažiacich zlikvidované. Spoločnosť je oprávnená nad rámec uvedeného spracovávať niektoré osobné údaje v obmedzenom rozsahu v prípadoch, kedy tak stanoví zvláštny právny predpis, a to iba po dobu stanovenú takým právnym predpisom. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 14 zák. č. 18/2018 Z.z. obzvlášť, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľek na adrese spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností spoločnosti sa môže obrátiť na spoločnosť. Opravu, blokovanie či likvidáciu osobných údajov je možné vyžadovať u organizátora: Emil Vojtko, info@vidadu.net.

50.8. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani vyplatením ich hodnoty. V prípade pochybností o dodržaní pravidiel súťaže, je súťažiaci povinný preukázať rozhodné skutočnosti.  

50.9. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, a to výhradne v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami. 

50.10. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook, Instagram, alebo YouTube. Účastníci sú uzrozumení s tým, že poskytujú svoje informácie organizátorovi a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook, Instagram či YouTube.  

50.11.  Zapojením do súťaže berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Facebook, Instagram alebo YouTube, resp. Že spoločnosť Facebook, Instagram či YouTube je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená. 

50.12.  V prípade, že dôjde k rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch s textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

V Bratislave, dňa 6.12. 2019